Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.

 

  • Βάσει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας (Θέμα 5ο) της 09/12/2015  για την  χρήση  01-07-2015 έως 30-06-2016, ορίστηκε ως ελεγκτική εταιρία η Grant Thornton Α.Ε με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και συγκεκριμένα ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνου Σωτήριος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βαργεμέζης Χρήστος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 .
  • Βάσει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας (Θέμα 5ο) της 21/11/2014  για την  χρήση  01-07-2014 έως 30-06-2015, ορίστηκε ως ελεγκτική εταιρία η Grant Thornton Α.Ε με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και συγκεκριμένα ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνου Σωτήριος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βαργεμέζης Χρήστος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 .
  • Βάσει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας (Θέμα 4ο) της 22/11/2013  για την  χρήση  01-07-2013 έως 30-06-2014, ορίστηκε ως ελεγκτική εταιρία η Grant Thornton Α.Ε με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και συγκεκριμένα ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνου Σωτήριος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βαργεμέζης Χρήστος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 .
  • Βάσει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας (Θέμα 4ο) της 30/11/2012  για την  χρήση  01-07-2012 έως 30-06-2013, ορίστηκε ως ελεγκτική εταιρία η Grant Thornton Α.Ε με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και συγκεκριμένα ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνου Σωτήριος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βαργεμέζης Χρήστος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 .
  • Βάσει  της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  02/12/2011 (θέμα 4ο )  με την οποία  εγκρίθηκε η «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε » ως ελεγκτική εταιρία, ορίσθηκαν  ως  ορκωτοί  ελεγκτές  οι κάτωθι :ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ   ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ,  ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ, ΑΜ ΣΟΕΛ  16891
  •  Βάσει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας (Θέμα 4ο) της 13/11/2009 (Εξ Αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16/11/2009) ορίστηκε  ως ελεγκτική εταιρία η Grant Thornton Α.Ε με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και συγκεκριμένα ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Ντζανάτος Δημήτριος με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 & Βενέτης Κωνσταντίνος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891 και ως Αναπληρωματικοί ο κ. Παπαγιαννόπουλος Κυπρίνος με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ 14261 και η κα Χρυσανθοπούλου Μαρίνα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15281 για την  χρήση  01-07-2009 έως 30-06-2010.
  • Βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/11/2008 (Θέμα 5ο) ορίστηκε  η εταιρία Grant Thornton  Α.Ε  με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  127 ως ελεγκτική εταιρία της χρήσης 2008/2009 και συγκεκριμένα ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ. κ. ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 &  ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 12891  και ως Αναπληρωματικοί  ο κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΣ με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ  14261 και η κα ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  15281 για την  χρήση  01-07-2008 έως 30-06-2009  .
  • Βάσει  της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  30/11/2007 (θέμα 5ο )  με την οποία  εγκρίθηκε η « KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ » ως ελεγκτική εταιρία , ορίσθηκαν  ως  ορκωτοί  ελεγκτές  οι κάτωθι :ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ  , ΑΜ ΣΟΕΛ  18701  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ  , ΑΜ ΣΟΕΛ 17151  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΣΥΡΟΥΝΗΣ  , ΑΜ ΣΟΕΛ  190731  ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΑΜ ΣΟΕΛ  11121
  • Βάσει  της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  10/11/2006 (θέμα 7ο )  ορίστηκε η « KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ » ως ελεγκτική εταιρία , με Τακτικούς Ελεγκτές τους ΝΙΚΟΛΑΟ  ΒΟΥΝΙΣΕΑ  , ΑΜ ΣΟΕΛ  18701 και ΝΙΚΟΛΑΟ  ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ  , ΑΜ ΣΟΕΛ 17151 και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές τους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  ΣΥΡΟΥΝΗ , ΑΜ ΣΟΕΛ  190731 και ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗ  , ΑΜ ΣΟΕΛ  16931.
  • Τον έλεγχο της εταιρικής και ενοποιημένης χρήσης 2004/2005 και 2005/2006, διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές κ. Βενέτης Κωνσταντίνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 12891) και κ. Ντζανάτος Δημήτριος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521) της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON (Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα Τ.Κ. 11635, Αθήνα, τηλ.: 210 7280000). Τον έλεγχο της  εταιρικής χρήσης 2003/2004 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές κα Παρασκευή Τσίρκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 15001) και Ιωάννης Φίλιππος Χριστοδουλίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 12541) των εταιρειών Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257, Αθήνα, τηλ.: 210 8691341) και ERNST & YOUNG Α.Ε. (11ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 144 51 – Μεταμόρφωση, τηλ: 210 2886000) αντιστοίχως. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 1999/2000 – 2002/2003 και της πρώτης ενοποιημένης χρήσης 2002/0003, διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές κ.κ. Δημήτριος Δράκος (ΑΜ ΣΟΕΛ 10561) και Χριστόδουλος Σεφέρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 23431) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ERNST & YOUNG Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων για όλες τις Εταιρίες, σε ενοποιημένη βάση και μη παρατίθενται στο συνημμένο προσάρτημα κάτω από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές εξέδωσαν πιστοποιητικά ελέγχου επί των Πινάκων Ταμειακών Ροών (σε επίπεδο Εταιρείας και σε ενοποιημένη βάση) της χρήσης 2004/2005. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος Ετήσιου Δελτίου.


Eπιστροφή...