2004

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2004

Ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ότι σε συνέχεια της από 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , το μέρισμα της Χρήσης 1-7-2003 έως 30-6-2004 ανέρχεται στα 0,04 ευρώ για τους κατόχους κοινών ανώνυμων μετοχών της Εταιρείας.
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 1/7/2003 εώς 30/6/2004 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών, μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών, της 03ης Δεκεμβρίου 2004
( ημέρα Παρασκευή) ,δεδομένου ότι από την Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2004 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 1/7/2003-30/6/2004.
Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 13η Δεκεμβρίου 2004 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Καταστήματος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου 2 τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι την 31η Μαρτίου 2005 :

1) Στους χειριστές ( Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες ) των δικαιούχων μετόχων, οι οποίοι (χειριστές) θα έχουν την εξουσιοδότηση να λειτουργούν ως θεματοφύλακες των πελατών τους ,με την προϋπόθεση βέβαια της προσκόμισης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς περαιτέρω έλεγχο , προκειμένου να το καταβάλουν στους μετόχους ή να πιστώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων.

2) Στους μετόχους για τους οποίους οι χειριστές τους δεν θα έχουν την σχετική εξουσιοδότηση ή οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό , η καταβολή θα γίνετε στους ίδιους τους δικαιούχους ,με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης πληρωμής μερίσματος (που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο) ,από το ίδιο Κατάστημα ή από οποιοδήποτε Κατάστημα του δικτύου της ΑΤΕ , ή μπορεί να κατατίθεται σε λογαριασμούς τους , άλλης Τράπεζας που εξυπηρετεί τον κομιστή ? δικαιούχο με επιβάρυνσή του , σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Α.Τ.Ε .

Μετά την 31η Μαρτίου 2005 η καταβολή θα πραγματοποιείται από τα γραφεία της Εταιρείας στην διεύθυνση Μητροπόλεως 34 ( 7ος όροφος ) Θεσσαλονίκη ( κα Σταυρίδου Σοφία τηλ.
2310-296536 και Σκουφά 52 Αθήνα ( 3ος όροφος τηλ. 210 ?3621315 ).
Η είσπραξη του μερίσματος , από την Ε.Β.Ζ Α.Ε. , θα γίνεται με την προσκόμιση της πρωτότυπης «Βεβαίωσης Δικαιούχου Μερίσματος? που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καθώς και την Αστυνομική Ταυτότητα του Μετόχου. Η καταβολή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο θα γίνεται εφόσον προσκομίζεται εξουσιοδότηση του δικαιούχου που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούμενου , νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Eπιστροφή...