2001

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2001

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι σε συνέχεια της από 16/11/2001 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μέρισμα της χρήσεως 1/7/2000 έως 30/6/2001 ανέρχεται στις 11,00 δρχ. / μετοχή (0,032 ευρώ) για τους κατόχους κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 7/12/2001. Μετά το πέρας της συνεδρίασης της ημερομηνίας αυτής, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της ανωτέρω χρήσεως 2000/2001. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την 7/1/2002 και μέχρι την 12/4/2002, θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Βουκουρεστίου 21, 106 71 Αθήνα, τηλ. 36.87.700.

Μετά την 12/4/2002, η καταβολή θα πραγματοποιείται από τα γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34 (7ος όροφος) Θεσσαλονίκη (κα Σταυρίδου Σοφία τηλ. 031-296536) και Σκουφά 52 Αθήνα (3ος όροφος τηλ. 36.21.315).

Η είσπραξη του μερίσματος θα γίνεται με την προσκόμιση της πρωτότυπης βεβαίωσης δικαιούχου μερίσματος που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και η οποία αποστέλλεται στον αρμόδιο χειριστή του Σ.Α.Τ. καθώς και την Αστυνομική Ταυτότητα του μετόχου. Η καταβολή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο θα γίνεται εφόσον προσκομίζεται εξουσιοδότηση του δικαιούχου που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούμενου, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή. Η καταβολή του μερίσματος μπορεί να γίνει και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.


Eπιστροφή...