2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πληροφορίες του άρθρου 27 παρ 3 του Κ.Ν.2190/90 - Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.08.2016

17/08/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρ.27 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20

για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.08.2016

 

 

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. που υφίστανται την 05 Αυγούστου 2016, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26 Αυγούστου 2016, ανέρχεται σε 36.748.909 κοινές ανώνυμες μετοχές.

 

Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες κοινές ανώνυμες μετοχές (άρθρο 16, παρ.8, σημ.α του Κ.Ν. 2190/1920).

 

Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 36.748.909 δικαιώματα ψήφου.


Eπιστροφή...