2010

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πληροφορίες του άρθρου 27 παρ 3 του Κ.Ν.2190/90 - Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/12/2010

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/12/2010 

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας Ε.Β.Ζ. ΑΕ που υφίστανται την 17η Νοεμβρίου 2010, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου  2010, ανέρχεται σε 36.748.909 κοινές ανώνυμες μετοχές. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία δεν  κατέχει  ίδιες κοινές ανώνυμες  μετοχές, (άρθρο 16.παρ.8,σημ.α Κ.Ν. 2190/1920). Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των (ενεργών)δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης ανέρχεται σε 36.748.909.


Eπιστροφή...