2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πληροφορίες του άρθρου 27 παρ 3 του Κ.Ν.2190/90 - Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρ.27 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20

για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.12.2015

 

 

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε. που υφίστανται την 13 Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09 Δεκεμβρίου 2015, ανέρχεται σε 36.748.909 κοινές ανώνυμες μετοχές.

 

Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες κοινές ανώνυμες μετοχές (άρθρο 16, παρ.8, σημ.α του Κ.Ν. 2190/1920).

 

Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 36.748.909 δικαιώματα ψήφου.


Eπιστροφή...