2011

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πληροφορίες του άρθρου 27 παρ 3 του Κ.Ν.2190/90 - Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02/12/2011

04/11/2011

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας Ε.Β.Ζ. ΑΕ που υφίστανται την 4η Νοεμβρίου 2011, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ης Δεκεμβρίου 2011, ανέρχεται σε 36.748.909 κοινές ανώνυμες μετοχές.Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες κοινές ανώνυμες μετοχές (άρθρο 16. παρ.8, σημ.α του Κ.Ν. 2190/1920). Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης ανέρχεται σε 36.748.909. 


Eπιστροφή...