2003

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21.11.2003

Η Εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα.:

Την 21η Νοεμβρίου 2003 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

1. Ενέκρινε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/7/2002 έως 30/6/2003.

2. Αποφάσισε την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής της μερισματαπόδειξης ορίσθηκε η 5η Δεκεμβρίου 2003 και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η 15η Δεκεμβρίου 2003.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2002 έως 30.06.2003.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2002 έως 30.6.2003 και τον καθορισμό αυτών για την επόμενη χρήση.

5. Εξέλεξε Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές για την χρήση 01.07.2003 έως 30.06.2004 και την προέγκριση της αμοιβής αυτών.

6. Ενέκρινε την ίδρυση της νέας θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ -ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ με έδρα την Έγκωμη
Λευκωσίας της Κύπρου και Κεφάλαιο 10.000 Λίρες Κύπρου και συμμετοχή της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. 100%.

7. Ενέκρινε την εξαγορά του 69,17% του Μετοχικού Κεφαλαίου του εργοστασίου ζάχαρης στην
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας με την επωνυμία «FABRIKA SECERA
CVRENKA AKCIONARSKO DRUSTVO iz Crvenke.


Eπιστροφή...