2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Γ.Σ. 10/11/2006

10/11/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/11/2006


Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
Την Παρασκευή 10/11/2006 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ,στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ , Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη , με συμμετοχή ( 48) μετόχων που εκπροσωπούσαν 25.218.023 μετοχές επί συνόλου 30.624.091 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,35%).

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Θέμα 1ο . Εγκρίθηκαν , με 25.217.923 ψήφους 47 μετόχων ήτοι ποσοστό 82,35% υπέρ και 100 ψήφους 1 μετόχου ήτοι ποσοστό 0,00% κατά , οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ και του Ομίλου της , καθώς και η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
για την χρήση 1/7/2005 έως και 30/6/2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης .

Θέμα 2ο . Εγκρίθηκε παμψηφεί η Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-07-2005 έως και 30-06-2006.

Θέμα 3ο . Εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4.471.117,14 ευρώ , με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας παγίων σύμφωνα με το ν 2065/1992 ύψους 2.857.277,99 ευρώ και κεφαλαιοποίηση φορολογημένων εκτάκτων αποθεματικών ύψους 1.613.839,15 ευρώ , με έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών σε παλαιούς μετόχους και τροποποίηση των περί Κεφαλαίου άρθρων 3 και 28 του Καταστατικού. Για τον τρόπο και τον χρόνο διανομής των νέων δωρεάν μετοχών θα υπάρξει σχετική αναλυτική ανακοίνωση.

Θέμα 4ο . Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή των κ.κ Αθανασίου Καϊση και Νικολάου Κέζου για την συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο . Εγκρίθηκε με 25.216.873 ψήφους 46 μετόχων ήτοι ποσοστό 82,35 υπέρ και 1.150 ψήφους 2 μετόχων ήτοι ποσοστό 0,00% κατά , η Απόσυρση του 50,01% της ποσόστωσης ζάχαρης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ έως την 31.01.2007 , με την μερική διάλυση-μετατροπή των εγκαταστάσεων παραγωγής των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ σε μονάδες παραγωγής προϊόντων μη υπαγόμενων στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς για την ζάχαρη ( βιοαιθανόλη).


Θέμ α 6ο . Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση 01-07- 2005 έως 30-06-2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την επόμενη χρήση .

Θέμα 7ο . Εγκρίθηκε παμψηφεί η Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ με αριθμό μητρώου 114 ,ως Τακτικοί και Αναπληρωματικοί Ελεγκτές για την χρήση 01-07-2006 έως 30-06-2007 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους .

Θέμα 8ο . Εγκρίθηκε παμψηφεί η σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με την ΑΤΕ Ασφαλιστική για τα εκτελεστικά και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Διευθυντικά Στελέχη της ΕΒΖ ΑΕ για ευθύνη έναντι τρίτων.


Θέμα 9ο . Διάφορα -Ανακοινώσεις.
Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα.-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...