2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/11/2012

30/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 - 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 3/12/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

 

Την Παρασκευή 30/11/2012 και ώρα 11:00 π.μ., η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου (8) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 30.305.220 μετοχές (και 30.305.220 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,465%.

 

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 1ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2011 έως 30.06.2012, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων υπέρ: 30.305.210

(82,465 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που δήλωσαν παρών: 10

(0,00003 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

 

Θέμα 2ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2011 έως 30.06.2012.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων υπέρ: 30.305.220

(82,465 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

 

Θέμα 3ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

α) την έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2011 έως 30.06.2012

β) την προέγκριση χορήγησης των ιδίων αμοιβών και την επόμενη χρήση. Τα έξοδα παράστασης καθορίζονται στο ύψος των 264,00 ¤ για όλα τα μέλη του Δ.Σ.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων υπέρ: 30.305.220

(82,465 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

 

Θέμα 4ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012-2013 της ΕΒΖ Α.Ε. και του Ομίλου της στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON Α.Ε. και καθόρισε ως αμοιβή τους το συνολικό ποσό των 80.000 ¤ (60.000 ¤ για τον λογιστικό έλεγχο των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και 20.000 ¤ για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης), περιλαμβανομένων πάσης φύσεως εξόδων, πλέον ΦΠΑ.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων υπέρ: 30.305.220

(82,465 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

 

Θέμα 5ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικύρωση της εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 29/03/2015, του κ. Παύλου Μπαρούτα, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρίας Τσιακίρη.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων υπέρ: 30.305.220

(82,465 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

 

Θέμα 6ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικύρωση του ορισμού του κ. Παύλου Μπαρούτα, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρίας Τσιακίρη.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων υπέρ: 30.305.220

(82,465 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

 

Θέμα 7ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

       1.  Σπυρίδων Κολιάτσας         -    μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

       2.  Μανασής Κωνσταντινίδης  -    ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

       3.  Παύλος Μπαρούτας           -    ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων υπέρ: 30.305.220

(82,465 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

 

 


Eπιστροφή...