2004

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.11.2004

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Την Παρασκευή 19/11/2004 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ,στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ , Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη , με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν 25.237.258 μετοχές επί συνόλου 30.624.091 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,41%).

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης
01-07-2003 έως 30-06-2004 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών και Ανακοίνωσε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ανωτέρω χρήσης.
ΨΗΦΟΙ :25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ :82,41%

2. Ενέκρινε την διανομή μερίσματος της εταιρικής χρήσης
01-07-2003 έως 30-06-2004, συνολικού ποσού 1.224.963,64 €
(0,04 € ανά μετοχή). Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.Α της 3ης Δεκεμβρίου 2004 και ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 13η Δεκεμβρίου 2004. Για τον τρόπο διανομής αυτού ,θα υπάρξει σχετική αναλυτική ανακοίνωση.
ΨΗΦΟΙ : 25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,41%

3. Διαχείριση αποκτηθεισών ιδίων μετοχών .
Εξουσιοδότησε το Δ.Σ να καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις αρχές του νέου έτους (Ιανουάριο 2005) με θέμα :
α) την ακύρωση των μετοχών που αποκτήθηκαν με προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 16/11/2001 και αγοράσθηκαν κατά την περίοδο 3/12/2001 έως και 02/01/2002 122.670 μετοχές και από 19/6/2002 έως και 28/6/2002 73.170 μετοχές
β) την αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου &
γ) την τροποποίηση των άρθρων 3 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας .
ΨΗΦΟΙ : 25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ : 82,41%

4. Ενέκρινε την Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-07-2003 έως
30-06-2004.
ΨΗΦΟΙ : 25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ : 82,41%

5. Επικύρωσε την εκλογή μελών του Δ.Σ και τον καθορισμό της ιδιότητας εκάστου ως εκτελεστικού , μη εκτελεστικού και ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού. ( η εκλογή των μελών του Δ.Σ και ο καθορισμός της ιδιότητας εκάστου αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/05/2004 όπως έχουμε σχετικά ενημερώσει
ΦΕΚ 5343 /08-06-2004)
Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. η εκλογή του οποίου επικυρώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Νοεμβρίου 2004:
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΛΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΚΥΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΨΗΦΟΙ : 25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,41%

6. Επικύρωσε : Α) Την αποχώρηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ.
Φράνκ Μπλετζιάν συνεπεία παραιτήσεως του.
Β) Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη
στην σύνθεση του Δ.Σ και της ανάθεσης σ?αυτόν
των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΨΗΦΟΙ : 25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ : 82,41%

7. Ενέκρινε τον καθορισμό αμοιβών και παροχών προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και αποφάσισε την προέγκριση σύναψης σχετικής σύμβασης .
ΨΗΦΟΙ : 25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,41%

8. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση 01-07-2003 έως 30-06-2004 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για την επόμενη χρήση .
ΨΗΦΟΙ : 25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,41%

9. Ενέκρινε την Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 01-07-2004 έως 30-06-2005 και τον προσδιορισμό της αμοιβής αυτών.
Για την χρήση 01-07-2004 έως και 30-06-2005 εξελέγησαν ως Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές:
α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 13671
β) ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 12891 και ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές
α) ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521
β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 11851
ΨΗΦΟΙ : 25.237.258 ΠΟΣΟΣΤΟ : 82,41%

10. Διάφορα -Ανακοινώσεις.
Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα.


Eπιστροφή...