2004

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.06.2004

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την Δευτέρα 21/06/2004 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. πραγματοποίησε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ,στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μητροπόλεως 34 στην Θεσσαλονίκη , με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν 25.217.224 μετοχές επί συνόλου 30.624.091 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,34%).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ήταν:

1. Καθορισμός αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το θέμα αυτό ελήφθη ομόφωνη απόφαση ( επί συνόλου 30.624.091 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου παρέστησαν και εψήφησαν ομόφωνα 25.217.224 ήτοι ποσοστό 82,34%).

2. Παροχή αδείας (προέγκριση ) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ αυτόν.

Για το θέμα αυτό ελήφθη ομόφωνη απόφαση με την οποία καθορίσθηκε η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου ,χωρίς την σύναψη σχετικής σύμβασης . ( επί συνόλου 30.624.091 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου παρέστησαν και εψήφησαν ομόφωνα 25.217.224 ήτοι ποσοστό 82,34%).

3. Διάφορα θέματα.

Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα


Eπιστροφή...