2008

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Γ.Σ. 30/11/2007

30/11/2007

Η   Εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ   γνωστοποιεί τα ακόλουθα : Την Παρασκευή 30/11/2007 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ , Πλατεία Αριστοτέλους  στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή (57) μετόχων που εκπροσωπούσαν 30.261.499 μετοχές επί συνόλου 36.748.909 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,35%).  

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . 

Θέμα 1ο   . Εγκρίθηκαν , με  30260909  ψήφους 55 μετόχων ήτοι ποσοστό 82,35%  υπέρ και 590 ψήφους 2 μετόχων  κατά ,  οι  Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ και του Ομίλου της , καθώς  και  η  σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/7/2006 έως και 30/6/2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης   . 

Θέμα 2ο . Εγκρίθηκε παμψηφεί  η Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-07-2006 έως και 30-06-2007. 

 Θέμα 3ο .  Ενέκρινε και επικύρωσε, παμψηφεί, την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. και του καθορισμού της ιδιότητας εκάστου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.   

Θέμα 4ο .   Εγκρίθηκαν παμψηφεί  οι  αμοιβές των  μελών του Δ.Σ για την χρήση 01-07- 2006 έως 30-06-2007 και προεγκρίθηκαν  οι αμοιβές τους  για την επόμενη χρήση . 

Θέμα 5ο .    Εγκρίθηκε  παμψηφεί   η Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ με αριθμό μητρώου 114 ,ως Τακτικοί και Αναπληρωματικοί  Ελεγκτές  για την  χρήση 01-07-2007 έως 30-06-2008 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους . 

Θέμα 6ο . Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πορείας του έργου  «μετατροπή των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης» .  

Θέμα 7ο . Διάφορα -Ανακοινώσεις.            Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα.-


Eπιστροφή...