2008

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.11.2008

20/11/2008

Η   Εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ   γνωστοποιεί τα ακόλουθα :Την  Πέμπτη    20/11/2008 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική   Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ,στο  Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ , Πλατεία Αριστοτέλους  στην Θεσσαλονίκη , με   συμμετοχή ( 29 ) μετόχων  που εκπροσωπούσαν 30.261.200 μετοχές επί συνόλου 36.748.909 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,35%). Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Θέμα 1ο   . Εγκρίθηκαν  ,  με 30.261.188 ψήφους 28 μετόχων ήτοι ποσοστό 82,35% υπέρ και 12 ψήφους ενός  μετόχου κατά ,  οι  Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ για την χρήση  01.07.2007 έως 30.06.2008 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Θέμα 2ο . Εγκρίθηκε , με 30.261.020 ψήφους 27 μετόχων ήτοι ποσοστό 82,35% υπέρ και 180 ψήφους δύο μετόχων κατά ,  η Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  01-07-2007 έως και 30-06-2008.  Θέμα 3ο .  Ενέκρινε και επικύρωσε ,παμψηφεί, την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. και του καθορισμού της ιδιότητας εκάστου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.       Θέμα 4ο .   Εγκρίθηκαν , παμψηφεί , οι  αμοιβές των  μελών του Δ.Σ για την χρήση 01-07- 2007 έως 30-06-2008 και προεγκρίθηκαν  οι αμοιβές τους  για την επόμενη χρήση . Θέμα 5ο .    Εγκρίθηκε , παμψηφεί ,  η Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton  Α.Ε  με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  127 και συγκεκριμένα ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ. κ. ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 &  ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 12891  και ως Αναπληρωματικοί  ο κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΣ με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ  14261 και η κα ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  15281 για την  χρήση  01-07-2008 έως 30-06-2009 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους . Θέμα 6ο . Εγκρίθηκε , με 30.260.900  ψήφους 26 μετόχων ήτοι ποσοστό 82,35% υπέρ και 300 ψήφους τριών μετόχων κατά , ο  τερματισμός των διαπραγματεύσεων με την Κοινοπραξία Renew Energy & Cal  West Ethanol και τη Motor Oil (Hellas) στο πλαίσιο της διαδικασίας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τη μετατροπή των Εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης.Με δεδομένες  τις νέες οικονομικές συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, παραμένει στον    στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΒΖ η τροποποίηση  των δύο εργοστασίων σε μονάδες για την αξιοποίηση  κυρίως της γεωργικής παραγωγής, περιλαμβανομένης της παραγωγής βιοαιθανόλης. Λόγω των νέων δεδομένων στις νομοθεσίες τόσο της ΕΕ όσο και της Ελλάδας, απαιτείται προσαρμογή της μελέτης για τη βιοαιθανόλη.  Θέμα 7ο . Ανακοινώθηκε ο Προγραμματισμός της εταιρικής λειτουργίας 2008 -2009 . Θέμα 8ο . Ενέκρινε ,  παμψηφεί , την σκοπιμότητα για Συνεργασία με Διεθνή  Οίκο δραστηριοποιούμενο  στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ζάχαρης - EUROSUGAR. Θέμα 9ο . Ενέκρινε , παμψηφεί , την σκοπιμότητα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της εταιρίας. Θέμα 10ο . Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα .-

 


Eπιστροφή...