2005

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.01.2005

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Την Παρασκευή 21/01/2005 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. πραγματοποίησε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη , Μητροπόλεως 34 , με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν 25.216.358 μετοχές επί συνόλου 30.624.091 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου (ποσοστό 82,34%).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε , ομόφωνα , σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 , την ακύρωση των 195.840 ιδίων μετοχών , που αποκτήθηκαν με προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 16/11/2001 και αγοράσθηκαν κατά την περίοδο 03/12/2001 έως και 02/01/2002 (122.670 μετοχές) και από 19/6/2002 έως και 28/6/2002 (73.170 μετοχές) & ενέκρινε την αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
ΨΗΦΟΙ :25.216.358 ΠΟΣΟΣΤΟ :82,34%

2. Ενέκρινε , ομόφωνα , την τροποποίηση των άρθρων 3 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω μείωσης του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
ΨΗΦΟΙ : 25.216.358 ΠΟΣΟΣΤΟ : 82,34%

3. Διάφορα -Ανακοινώσεις.
Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα


Eπιστροφή...