2005

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9/12/2005

09/12/2005

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Παρασκευή 9/12/2005 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν 25.217.298 μετοχές επί συνόλου 30.624.091 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου (ποσοστό 82,345%). Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01-07-2004 έως 30-06-2005 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών και Ανακοίνωσε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ανωτέρω χρήσης. ΨΗΦΟΙ: 25.217.298. ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,345%. 2. Ενέκρινε την διανομή μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01-07-2004 έως 30-06-2005, συνολικού ποσού 1.531.204,55 Euro (0,05 Euro ανά μετοχή). Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τετάρτης 14ης Δεκεμβρίου 2005 και ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 22α Δεκεμβρίου 2005. Η πληρωμή του παραπάνω μερίσματος θα γίνει μέσω της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Για τον τρόπο διανομής αυτού, θα υπάρξει σχετική αναλυτική ανακοίνωση. ΨΗΦΟΙ: 25.217.298. ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,345%. 3. Ενέκρινε την Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-07-2004 έως 30-06-2005. ΨΗΦΟΙ: 25.217.298. ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,345%. 4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση 01-07-2004 έως 30-06-2005 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για την επόμενη χρήση. ΨΗΦΟΙ: 25.217.298. ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,345%. 5. Ενέκρινε την Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 01-07-2005 έως 30-06-2006 και τον προσδιορισμό της αμοιβής αυτών. Για την χρήση 01-07-2005 έως και 30-06-2006 εξελέγησαν ως Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές: α) ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 12891, β) ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521 και ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: α) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261 & β) ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ 15281. ΨΗΦΟΙ: 25.217.298. ΠΟΣΟΣΤΟ: 82,345%. 6. Διάφορα -Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα.


Eπιστροφή...