2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

10.02.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

 

Την Τετάρτη 09/12/2015 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στο Ξενοδοχείο PORTO PALACE, 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου (10) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.379.454 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.379.454 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,668% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2014 έως 30.06.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.376.444

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,659%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 3.010

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,008%

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2014 έως 30.06.2015.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.376.300

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,659%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 144

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,0004%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 3.010

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,008%

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

Α)  την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2014 έως 30.06.2015, ύψους 148.750,00 ¤.

Β)  την προέγκριση χορήγησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ίδιων αμοιβών και για την επόμενη χρήση 01.07.2015 έως 30.06.2016.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.376.444

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,659%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 3.010

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,008%

 

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών, με κόστος που δεν θα υπερβαίνει το ποσό του προηγούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου (13.915,00 ¤ ετησίως).

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.376.444

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,659%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 3.010

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,008%

 

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 1.7.2015-30.6.2016 της ΕΒΖ Α.Ε. στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON A.E. έναντι αμοιβής ποσού 43.500 ¤ πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένων πάσης φύσεως εξόδων.

Η ως άνω εταιρεία εντός μηνός από την εκλογή της θα ορίσει από την δύναμη των Ελεγκτών της και θα γνωστοποιήσει στην ΕΒΖ τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

 

ΘΕΜΑ 6Ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του ΔΣ ως εξής.

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Παναγής Ιωάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

 

ΘΕΜΑ 7Ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Πρόεδρος

Παναγής Ιωάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Μέλος

Τσικλιάς Κρίτων, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Μέλος

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.379.454

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,668%

 

                                                                 Θεσσαλονίκη, 10/12/2015


Eπιστροφή...