2002

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.11.2005

Η Εταιρία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 15η Νοεμβρίου 2002 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.
1. Ενέκρινε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/7/2001 έως 30/6/2002.
2. Αποφάσισε την διανομή μερίσματος 0,13 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής της μερισματαπόδειξης ορίσθηκε η 6η Δεκεμβρίου 2002 και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η 16η Δεκεμβρίου 2002.
3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2001 έως 30.06.2002.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2001 έως 30.6.2002 και τον καθορισμό αυτών για την επόμενη χρήση.
5. Εξέλεξε Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές για την χρήση 01.07.2002 έως 30.06.2003 και την προέγκριση της αμοιβής αυτών.
6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε επίσης, για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής την αγορά ιδίων μετοχών με τους παρακάτω όρους: Α. Καθορίζεται ανώτατος αριθμός αγοράς ποσότητα 1.540.997 μετοχών ( 5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας). Β. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός δωδεκαμήνου από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Γ. Η ανώτατη τιμή αγοράς μίας μετοχής καθορίζεται 10 Ευρώ και η κατώτατη 3 Ευρώ.
7. Αποφάσισε την τροποποίηση των κάτωθι άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας: Α. Αρθρο 1 παρ 2ι και 3 όσον αφορά τους σκοπούς της Εταιρείας. Β. Αρθρο 6 παρ 1 όσο αφορά την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3016/2002. Γ. Αρθρο 7 παρ 1 όσον αφορά την διάρκεια της θητείας του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Δ. Αρθρο 10 παρ 1 όσον αφορά την διάρκεια θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου.
8. Ενέκρινε την ίδρυση της νέας θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Α.Ε..
9. Ενέκρινε την εξαγορά δύο (2) Εργοστασίων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.
10. Εξέλεξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με καθορισμό εκάστου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού ως κάτωθι: κ.κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΑΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΛΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΖΕΪΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΓΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΜΑΛΙΑΧΟΥΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεκροτήθη την 18η Νοεμβρίου 2002 σε σώμα η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ κ.κ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΛΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΣΤΑΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΠΕΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΡΗΡ. Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒ.. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ κ.κ: ΖΕΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ., ΓΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ., ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ., ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ κ.κ.: ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΜΑΛΙΑΧΟΥΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ.


Eπιστροφή...