2009

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

16/10/2009

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε." ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 16/10/2009, παρέστησαν μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών, που εκπροσωπούσαν 30.259.512 μετοχές, ποσοστό 82,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ο μέτοχος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ο οποίος κατέχει 30.256.000 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό 82,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δια εκπροσώπου της, με αίτησή του, η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της παρ. 3 αρθ. 39 του κ.ν. 2190/1920, την αναβολή λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αυτής, με ημερομηνία συνέχισης των εργασιών για την 13/11/2009 ημέρα Παρασκευή  στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη και ώρα 11ηπ.μ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έκανε δεκτό το αίτημα του μετόχου και ανέβαλε την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την ως άνω οριζόμενη ημέρα και ώρα. Η μετ’ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.


Eπιστροφή...