2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 24/11/2014

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

 

Την Παρασκευή 21/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου (9) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.286.384 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.286.384 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2013 έως 30.06.2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,414%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.261.747

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,347%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 144

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00039%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 24.493

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,067%

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2013 έως 30.06.2014.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41438%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.286.230

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41396%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 144

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00039%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

Α)  την έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2013 έως 30.06.2014, ύψους 167.714,00 ¤.

Β)  την προέγκριση χορήγησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ίδιων αμοιβών και για την επόμενη χρήση 01.07.2014 έως 30.06.2015.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41438%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.286.230

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41396%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 154

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00042%

 

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 1.7.2014-30.6.2015 της ΕΒΖ Α.Ε. στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON A.E. και καθόρισε ως αμοιβή τους το συνολικό ποσό των 52.000 ¤ πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένων πάσης φύσεως εξόδων.

Η ως άνω εταιρεία εντός μηνός από την εκλογή της θα ορίσει από την δύναμη των Ελεγκτών της και θα γνωστοποιήσει στην ΕΒΖ τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβουν την ευθύνη για τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

ΘΕΜΑ 6Ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε την εκλογή της κας Ελένης Μόκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 29/03/2015, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Αθανάσιου Βλαχόπουλου.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

ΘΕΜΑ 7Ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε την εκλογή της κας Ελένης Μόκου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Αθανάσιου Βλαχόπουλου.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

ΘΕΜΑ 8Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

1.    Σπυρίδων Κολιάτσας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2.    Μιχαήλ Φεφές, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3.    Ελένη Μόκου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.286.384

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,41%

 

ΘΕΜΑ 9Ο

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων σχετικά με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εταιρείας, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01.07.2013 - 30.06.2014.

                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...