2010

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΑΡ.Μ.ΑΕ  8246/06/Β/86/11

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                              13/12/2010

 

 

Η  Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ  γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

 

Την  Παρασκευή  10/12/2010 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο  Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή (11) μετόχων που εκπροσωπούσαν 30.265.201 μετοχές επί συνόλου 36.748.909 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,36%).

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

Θέμα 1ο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 82,36% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι 30.265.201 ψήφους 11 μετόχων, την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών  Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2009 μέχρι 30.06.2010,οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών.

 

Θέμα 2ο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,36% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι 30.265.057 ψήφους 10 μετόχων υπέρ και 144 ψήφους ενός μετόχου κατά,  την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  01.07.2009 έως και 30.06.2010.

 

Θέμα 3οΗ Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,36% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι 30.265.057 ψήφους 10 μετόχων υπέρ και 144 ψήφους ενός μετόχου κατά, την έγκριση των  αμοιβών των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2009 έως 30.06.2010 και καθόρισε   τις αμοιβές  τους για την επόμενη χρήση, οι οποίες από 01.07.2010 έως 31.12.2010 παραμένουν αμετάβλητες, ενώ από 01.01.2011 θα μειωθούν κατά 12% σε σχέση με τις αμοιβές της εταιρικής χρήσης 2009/2010.

 

Θέμα 4ο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,36% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι 30.262.990 ψήφους 10 μετόχων υπέρ και 2211 ψήφους ενός μετόχου κατά, την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης  2010-2011 της ΕΒΖ Α.Ε  στην ελεγκτική εταιρία  KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ με αριθμό μητρώου 114  και συγκεκριμένα όρισε ως Τακτικούς Ελεγκτές τον κ.κ. Τσιμπούκα Νικόλαο με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 17151 και τον κ.κ Συρούνη  Χαράλαμπο με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 19071 και ως Αναπληρωματικούς Ελεγκτές τον κ.κ Κόκκινο Μιχαήλ   με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 12701 και κ.κ Αχείλα Ιωάννη  με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 12831 και καθόρισε την αμοιβή τους.

 

Θέμα 5ο. Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα.

 

 

 

 

                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...