2010

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22-3-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ  8246/06/Β/86/11
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                              22/03/2010

                         
                          

Η  Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ  γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Την  Δευτέρα   22/03/2010 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο  Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή (31) μετόχων που εκπροσωπούσαν 30.264.126 μετοχές επί συνόλου 36.748.909 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,35%).
Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκε, παμψηφεί, η  παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για είκοσι (20) χρόνια, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2030.
 
Εγκρίθηκε η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

Α Ρ Θ Ρ Ο   2
Η διάρκεια της  Εταιρείας που άρχισε από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης αυτού του Καταστατικού μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα [1990] και παρατάθηκε  από την 1 Ιανουαρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα για είκοσι [20] χρόνια, δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα [2010], παρατείνεται από 1 Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες έντεκα [2011] για είκοσι ακόμη χρόνια, δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες τριάντα [2030].
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.


Θέμα 2ο. Επικυρώθηκε παμψηφεί, η εκλογή του προέδρου κ. Χρυσόστομου Γερούκη  σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σταύρου Καλογερόπουλου.

Θέμα 3ο.  Εγκρίθηκε, παμψηφεί , η τροποποίηση των άρθρων 6 και 8 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:
 
Α Ρ Θ Ρ Ο    6             
1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από  επτά [7] μέλη. Εξ αυτών τρία είναι εκτελεστικά, τα δε υπόλοιπα είναι μη εκτελεστικά. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών ορίζονται τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μέλη, τα οποία δεν μπορούν να είναι μέτοχοι ή να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.
 
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
 
3. Σε περίπτωση αποχώρησης  κάποιου μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του μέλους που θα εκλεγεί με απόφαση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου   για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του  θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού που αποχώρησε. Σε περίπτωση εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, η εκλογή ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί πάντα να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες.
 
4. Εάν από οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι να συμπληρωθεί η θέση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με τα λοιπά μέλη του, έγκυρα, εφόσον ο αριθμός δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων [4].
 
Α Ρ Θ Ρ Ο    8
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά, μία φορά το μήνα και έκτακτα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του ή μετά από αίτηση δύο [2] τουλάχιστον από τα μέλη του.
Αυτό βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται τέσσερα (4)  τουλάχιστον από τα μέλη του, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παραβρίσκονται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση καθώς και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που  υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά.
 
4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα Σύμβουλο.
Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να γίνει από πρόσωπα μή μέλη του Συμβουλίου.
 

Θέμα 4ο. Η Γ.Σ. εξέλεξε , παμψηφεί,  Νέο Διοικητικό  Συμβουλίο που θα απαρτίζεται από τους κ.κ.:  Χρυσόστομο Γερούκη , Αδαμαντίνη Λάζαρη , Λάμπρο Χαραλάμπους, Σπυρίδωνα  Κολιάτσα, Αστέριο Ταραζά, Μαρία Τσιακίρη, Κωνστανίνο Μπλιάτσιο.
Ορίστηκαν   ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 , η   κα  Μαρία Τσιακίρη και ο κ. Κωνσταντίνος  Μπλιάτσιος.
Ορίστηκε  ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την καταχώρηση της έγκρισης της τροποποίησης των άρθρων 6 και 8 του Καταστατικού στα οικεία Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών, οπότε αυτό  συγκροτείται σε σώμα .
Ορίστηκαν  τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως εξής :
κ. Σπυρίδων Κολιάτσας , κ. Κωνσταντίνος Μπλιάτσιος , κα Μαρία Τσιακίρη.

Θέμα 5ο  . Δεν ανακοινώθηκαν ούτε συζητήθηκαν άλλα θέματα .-


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...