2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

24/09/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 24/09/2013

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

 

Την Τρίτη 24/09/2013 και ώρα 12:00 π.μ., η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου (4) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.258.541 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.258.541 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 1ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της εκλογής στη σύνθεση του Δ.Σ., για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 29.03.2015, των κ.κ. Μελέτη Γεωργίου και Δημητρίου Δημήτριου ως εκτελεστικά μέλη, Μπέτση Ηλία και Φεφέ Μιχαήλ ως μη εκτελεστικά μέλη.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.541

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,3386%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.541

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,3386%

 

Θέμα 2ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της εκλογής της κας Λάζαρη Αδαμαντίνης, αντιπροέδρου-ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και του κ. Φεφέ Μιχαήλ, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.541

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,3386%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.541

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,3386%

 

Θέμα 3ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης των άρθρων 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25 και 26 και κατά πλειοψηφία την έγκριση της τροποποίησης των άρθρων 2 και 8 του Καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., όπως έχει προταθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας.

 

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για τα άρθρα 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25 και 26:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.541

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,3386%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.541

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,3386%

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για τα άρθρα 2 και 8:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.541

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,3386%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.397

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,3382%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 144

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,0004%

 

                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...