2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

22/11/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 22/11/2013

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

 

Την Παρασκευή 22/11/2013 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.258.651 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.258.651 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2012 έως 30.06.2013, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2012 έως 30.06.2013.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.507

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 144

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00039%

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:

Α)  την έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2012 έως 30.06.2013, ύψους 225.082,00 ¤.

Β)  την προέγκριση χορήγησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου νέων μειωμένων αμοιβών από 01.12.2013 και για το υπόλοιπο της χρήσης 01.07.2013 έως 30.06.2014, ως εξής:

 

                Αμοιβή/μήνα Χ 12 μήνες (μικτά)

Μη εκτελεστικός Πρόεδρος                 2.750 ¤

Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος    7.000 ¤

Λοιπά εκτελεστικά μέλη                        750 ¤

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου               750 ¤

Μη εκτελεστικά μέλη                            500 ¤

 

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τις συνολικές αποδοχές των μελών του Δ.Σ. (δεν χορηγούνται επιπλέον έξοδα παράστασης).

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 1.7.2013-30.6.2014 της ΕΒΖ Α.Ε. και του Ομίλου της στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON A.E. και καθόρισε ως αμοιβή τους το συνολικό ποσό των 73.000 ¤. Η ως άνω εταιρεία εντός μηνός από την εκλογή της θα ορίσει από την δύναμη των Ελεγκτών της και θα γνωστοποιήσει στην ΕΒΖ τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβουν την ευθύνη για τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας από 22.8.2013 ως εξής:

1.    Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

2.    Κολιάτσας Σπυρίδων, Μέλος του Δ.Σ.

 

 

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

ΘΕΜΑ 6Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

1.    Σπυρίδων Κολιάτσας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2.    Λάζαρη Αδαμαντίνη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3.    Φεφές Μιχαήλ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.258.651

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,34%

 

                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...