2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 IANOYAΡΙΟΥ 2016

29/01/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 29/01/2016

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Την Παρασκευή 29/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου (8) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.290.554 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.290.554 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Α) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

1.    Δημήτριος Γιαννακίδης

2.    Κρίτων Τσικλιάς

3.    Γεώργιος Λάντζας

4.    Παντελής Μάνης

5.    Ιωάννης Καζάκος

6.    Γαβριήλ Κερμανίδης

7.    Πέτρος Γεμιντζής

Β) τον ορισμό της θητείας του νέου Δ.Σ. έως 15/03/2020.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.290.554

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.290.544

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., για την ίδια ως άνω θητεία ήτοι έως 15/03/2020, ως εξής:

1.  Ιωάννης Καζάκος

2.  Γαβριήλ Κερμανίδης

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.290.554

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.290.544

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την ίδια ως άνω θητεία ήτοι έως 15/03/2020, ως εξής:

1.    Παντελής Μάνης, πρόεδρος της Επιτροπής.

2.    Ιωάννης Καζάκος, μέλος της Επιτροπής.

3.    Γαβριήλ Κερμανίδης, μέλος της Επιτροπής.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.290.554

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.290.544

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%

 

                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...