Ίδιες Μετοχές

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Ίδιες μετόχες

Η Εταιρεία σε εφαρμογή της από 27/05/2002 Απόφαση του Δ.Σ. (βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/11/2001 θέμα 9ο για αγορά ιδίων μετοχών) προέβη εντός της χρήσης 2002, στην αγορά 195.840 ιδίων (Κ.Α.) μετοχών που αντιπροσώπευαν το 0,635% του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.01.2005, αποφασίστηκε η ακύρωση 195.840 ιδίων µετοχών µε αντίστοιχη µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι εν λόγω µετοχές είχαν αγορασθεί κατά την περίοδο 19/6/2002 (122.670) και από 19/6/2002 έως και 28/6/2002 (73.170).

Στις 18.02.2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 21.01.2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που προέβη στην μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 142.963,20 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 30.819.931 σε 30.624.091 ανώνυμες μετοχές, λόγω ακύρωσης των ως άνω ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 22.355.586,43 Ευρώ, διαιρούμενο σε 30.624.091 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,73 Ευρώ εκάστης. Την 08/02/2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-1511/2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων 3 και 28 του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 17/02/2005, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω από τις 23/02/2005 έπαυσε η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 195.840 ιδίων μετοχών οι οποίες ακυρώθηκαν.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρ.27 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20

για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.03.2018

  Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. που υφίστανται την 08.03.2018, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.03.2018, ανέρχεται σε 36.748.909 κοινές ανώνυμες μετοχές.

 Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες κοινές ανώνυμες μετοχές (άρθρο 16, παρ.8, σημ.α του Κ.Ν. 2190/1920).

 Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 36.748.909 δικαιώματα ψήφου.

 

 


Eπιστροφή...