Α.Μ.Κ

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

30/11/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ : ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3401/2005

Γνωστοποίηση της εταιρίας « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ » βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 3401/2005 , για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την διανομή δωρεάν μετοχών.

Με την από 10.11.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ » (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ΕΒΖ ΑΕ ή Εταιρία) , αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού « Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων-οικοπέδων βάσει του Ν.3229/04 άρθρο 15 » ύψους 2.857.277,99 ευρώ και κεφαλαιοποίηση φορολογημένων εκτάκτων αποθεματικών ύψους 1.613.839,15 ευρώ , με συνακόλουθη έκδοση 6.124.818 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ,ονομαστικής αξίας 0,73 € εκάστη. Οι νέες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Χ.Α και θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία (2) δύο νέες μετοχές για κάθε (10) δέκα παλαιές .

Ύστερα από την παραπάνω εταιρική μεταβολή (αύξηση) , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 26.826.703,57 ευρώ διαιρούμενο σε 36.748.909 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

Η Εταιρία αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση του μέρους των ως άνω αποθεματικών συνολικού ποσού 4.471.117,14 Ευρώ με την διανομή δύο (2) νέων δωρεάν μετοχών για κάθε δέκα (10) υφιστάμενες με σκοπό την βελτίωση και ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της .

Με την από 28 Νοεμβρίου 2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων εκατόν δέκα επτά Ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (4.471.117,14) όπως αυτή αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.11.2006.

Την 29 Νοεμβρίου 2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ΄ αριθμ.
Κ2- 16630 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 28 του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με την από 10.11.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι μέτοχοι της 3ης εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών εκ της ως άνω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την επομένη ( τέταρτη ημέρα ).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών θα γίνει την 5η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί της ημέρας αποκοπής του δικαιώματος , αφού προηγηθεί η καταχώρηση αυτών στις μερίδες των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Υπεύθυνος για την σύνταξη του παρόντος Εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. Δόβρολης Δημήτριος , Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας , τηλ.(2310) 296546 και 296547 .

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας , τηλ.
( 2310) 296536 , υπεύθυνη κα Σταυρίδου Σοφία.
Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη , Μητροπόλεως 34 ,541 10 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.ebz.gr .

Η Εταιρία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ » βεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν πληροφοριακό έντυπο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 είναι απολύτως πλήρη , ακριβή και επίκαιρα. Η Εταιρία επίσης βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της καταχώρησης στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο του πληροφοριακού εντύπου που κυκλοφορεί , οποιαδήποτε δε τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση του πληροφοριακού εντύπου συνεπάγεται υποχρέωση της Εταιρίας για άμεση ενημέρωση του Χ.Α . Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος πληροφοριακού εντύπου το οποίο καταχώρησε στην ιστοσελίδα του όπως ακριβώς του υπεβλήθη από την Εταιρία χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση , συμπλήρωση ή τροποποίηση.
Eπιστροφή...