2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 – 541 10  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ μηδέν και εβδομήντα τριών λεπτών (¤0,73) σε Ευρώ μηδέν και τριάντα λεπτών (¤0,30) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ μηδέν και εβδομήντα τριών λεπτών (¤0,73) σε Ευρώ μηδέν και τριάντα λεπτών (¤0,30) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατΆ εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατΆ εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και κωδικοποίηση αυτού.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και κωδικοποίηση αυτού.

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο

Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση:

Α)  της εκλογής την 16/03/2015 του κ. Δημητρίου Γιαννακίδη ως Πρόεδρου & Διευθύνοντος Σύμβουλου - εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 16/03/2015 κ. Λάμπρου Χαραλάμπους.

Β)  της εκλογής την 23/03/2015 του κ. Κυπαρισσίδη-Κοκκινίδη Γεωργίου ως Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 31/10/14 πρώην Προέδρου κ. Μπέτση.

Γ)  της εκλογής την 30/03/2015 των κ.κ. Χασανίδη Πέτρου, Σεμασή Συμεών, Τσικλιά Κρίτωνα, Αποστολόπουλου Αθανάσιου και Παναγή Ιωάννη μετά την παραίτηση των κ.κ. Φεφέ Μιχαήλ,  Μελέτη Γεωργίου, Μόκου Ελένης και Δημητρίου Δημήτριου.

Δ)  της εκλογής την 29/06/2015 του κ. Μουρατίδη Αναστάσιου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος κ. Σεμασή Συμεών.

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο

Επικύρωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση:

Α) της εκλογής των κ.κ. Αποστολόπουλου Αθανάσιου, Σεμασή Συμεών και Παναγή Ιωάννη  ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου την 30/03/2015.

Β) της εκλογής του κ. Τσικλιά Κρίτωνα ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου την 04/05/2015, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σεμασή.

 

 

ΘΕΜΑ 6Ο

Ορισμός ανεξαρτήτων μελών.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των κ.κ. Αποστολόπουλου Αθανάσιου και Παναγή Ιωάννη ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ 7Ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

 

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Πρόεδρος

Παναγής Ιωάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Μέλος

Τσικλιάς Κρίτων, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Μέλος


Eπιστροφή...