2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΖΑΧΑΡΗΣ  ΑΕ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 -54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2014 έως 30.06.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2014 έως 30.06.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2014 έως 30.06.2015.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2014 έως 30.06.2015.

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2014 έως 30.06.2015 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2014 έως 30.06.2015 και την προέγκριση χορήγησης αμοιβών για την επόμενη χρήση.

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο

Ανανέωση ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών.

 

ΘΕΜΑ 5Ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.07.2015 έως 30.06.2016 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτής.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2015-30.6.2016 της ΕΒΖ Α.Ε. και του Ομίλου της στην Ελεγκτική Εταιρεία …………………………………………………………, η οποία εντός μηνός από την εκλογή της θα ορίσει από την δύναμη των Ελεγκτών της και θα γνωστοποιήσει στην ΕΒΖ τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης, και καθόρισε ως αμοιβή τους το συνολικό ποσό των € ………………

 

 

Θέμα 6ο

Ορισμός ανεξάρτητων μελών.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του ΔΣ ως εξής.

 

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Παναγής Ιωάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ 7Ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

 

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Πρόεδρος

Παναγής Ιωάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Μέλος

Τσικλιάς Κρίτων, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Μέλος


Eπιστροφή...