2010

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχέδιο Απόφασης των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/12/2010

της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΖΑΧΑΡΗΣ  ΑΕ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 -54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  10ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010.

 

  Θέμα 1ο  

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2009 μέχρι 30.06.2010, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2009 μέχρι 30.06.2010, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Θέμα 2ο  

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2009 έως 30.06.2010. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2009 έως 30.06.2010.

Θέμα 3ο  

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2009 έως 30.06.2010 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2009 έως 30.06.2010 και καθόρισε ως αμοιβή τους, για την επόμενη χρήση, το ποσό των …………€.   

Θέμα 4ο  

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1.07.2010 έως 30.06.2011 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010-2011  της ΕΒΖ Α.Ε. στην Ελεγκτική Εταιρεία ……………………………………………………………………………………και καθόρισε ως αμοιβή τους το ποσό των € ………….-            


Eπιστροφή...