2011

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχέδιο Απόφασης των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02/12/2011

04/11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΖΑΧΑΡΗΣ  ΑΕ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 -54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11   

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 Θέμα 1ο

 Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2010 έως 30.06.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2010 έως 30.06.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2010 έως 30.06.2011. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2010 έως 30.06.2011. 

Θέμα 3ο

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2010 έως 30.06.2011 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2010 έως 30.06.2011 και καθόρισε ως αμοιβή τους, για την επόμενη χρήση, το ποσό των …………€. 

Θέμα 4ο

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 01.07.2011 έως 30.06.2012 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011-2012 της ΕΒΖ Α.Ε. στην Ελεγκτική Εταιρεία ………………………και καθόρισε ως αμοιβή τους το ποσό των € …………. 

Θέμα 5ο

 Επικύρωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση της εκλογής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντινίδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μπλιάτσιου. 

Θέμα 6ο

Επικύρωση της εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση της εκλογής του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωνσταντινίδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μπλιάτσιου.

 Θέμα 7ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής : ………………………………………... 

Θέμα 8ο

Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της ΕΒΖ ΑΕ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την παρακάτω τροποποίηση του καταστατικού της ΕΒΖ ΑΕ: Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προστίθεται σημείο (ια) ως εξής:(ια)  Εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων. 

Θέμα 9ο

Τροποποίηση άρθρων 6 και 7 του Καταστατικού της ΕΒΖ ΑΕ

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις παρακάτω τροποποιήσεις του καταστατικού της ΕΒΖ ΑΕ: Α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Εξ αυτών τρία τουλάχιστον είναι εκτελεστικά, τα δε υπόλοιπα είναι μη εκτελεστικά». Β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα εκτελεστικά μέλη του τον Πρόεδρό του». Γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: «Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος ή  Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο».


Eπιστροφή...