2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.08.2016

17/08/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 – 541 10  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Έγκριση όρων δανειακής αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων συναλλαγών οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της δανειακής αναδιάρθρωσης:

α. Πώληση εργοστασίου Λάρισας (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000¤), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

β. Πώληση εργοστασίου Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.800.000¤), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας

γ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στην Αθήνα, (οδός Σκουφά 52), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (260.000¤), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

δ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, (οδός Κουντουριώτου 9) έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000¤) ,όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

ε. Πώληση γραφείων στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 34, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (2.730.000¤), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή,  προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

στ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000¤),όπως αυτό θα προκύψει  από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, και

ζ. Πώληση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών εταιρειών CRVENKA και SAJKASKA που εδρεύουν στη Σερβία έναντι τιμήματος τουλάχιστον είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000¤) και για τις δύο εταιρείες, προς απομείωση του  τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των όρων δανειακής αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα Πειραιώς που αναλυτικά αναγράφονται στο παρόν θέμα (σημεία α. έως ζ.).

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Χορήγηση ανέκκλητου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στην Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται αναφορικά με τις ανωτέρω συναλλαγές.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση χορήγησης ανέκκλητου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στην Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται αναφορικά με τις συναλλαγές του θέματος 1 σημεία α. έως ζ.

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ μηδέν και εβδομήντα τριών λεπτών (¤0,73) σε Ευρώ μηδέν και τριάντα λεπτών (¤0,30) ανά μετοχή, προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Α) την ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Β) την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ μηδέν και εβδομήντα τριών λεπτών (¤0,73) σε Ευρώ μηδέν και τριάντα λεπτών (¤0,30) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 4Ο

Ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του κν. 2190/1920. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Α) την ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Β) την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατΆ εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

ΘΕΜΑ 5Ο

Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού  σύμφωνα τις ανωτέρω αποφάσεις και κωδικοποίηση αυτού - Ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ και λήψη νέας απόφασης.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Α) την ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας

Β) την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις αποφάσεις των θεμάτων 3 & 4 και κωδικοποίηση αυτού.

 

ΘΕΜΑ 6Ο

Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ.2 του Καταστατικού (Προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας) και κωδικοποίηση αυτού.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 1 παρ.2 του Καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. και κωδικοποίηση αυτού. Στους σκοπούς της εταιρίας θα περιληφθούν:

- εκμετάλλευση ακινήτων,

- υπηρεσίες διαμεσολάβησης και μεσιτείας,

- παραγωγή ενέργειας - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- παραγωγή βιοκαυσίμων

 

ΘΕΜΑ 7Ο

Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση της εκλογής των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ως εξής:

 

Α. Στην συνεδρίαση της 16.03.2016  ο κ. Δημήτριος Γιαννακίδης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ την παραίτηση του από Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της ΕΒΖ ΑΕ. Η αντικατάστασή του αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Γεώργιος Λάντζας - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

Κρίτων Τσικλιάς - Εκτελεστικό μέλος

Παντελής Μάνης - Μη εκτελεστικό μέλος

Πέτρος Γεμιντζής - Μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Καζάκος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γαβριήλ Κερμανίδης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Β. Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 02.04.2016 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Λάντζας, το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Κρίτονας Τσικλιάς και το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Πέτρος Γεμιντζής γνωστοποίησαν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. την παραίτησή τους από το Δ.Σ. της Ε.Β.Ζ Α.Ε. Η αντικατάσταση των παραπάνω αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Γ. Στην πρώτη συνεδρίαση της 14.04.2016 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Π.Μάνης, Γ.Κερμανίδης και Γ.Καζάκος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και με το αρ. 18 παρ.7 εδ.γΆ του Ν. 2190/1920, προχώρησαν σε συμπλήρωση των κενωθεισών θέσεων του Δ.Σ, που προέκυψαν μετά την παραίτηση του κ. Δ. Γιαννακίδη κατά τη συνεδρίαση της 16.03.2016 και τις παραιτήσεις των κ.κ. Γ.Λάντζα, Κ.Τσικλιά και Π.Γεμιντζή κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 02.04.2016.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εξέλεξε, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι ως τις 15.03.2020 (σύμφωνα με την από 29.01.2016 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), τους κ.κ. Ρώσσιο Χρήστο, Χατζηδιαμαντή Αντώνιο, Τσιαπάρα Γεράσιμο και Γάτσο Πέτρο κα συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ρώσσιος Χρήστος - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Χατζηδιαμαντής Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Μάνης Παντελεήμων - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Τσιαπάρας Γεράσιμος - Μη εκτελεστικό μέλος

Γάτσος Πέτρος - Μη εκτελεστικό μέλος

Καζάκος Ιωάννης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κερμανίδης Γαβριήλ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Δ. Στην δεύτερη συνεδρίαση της 14.04.2016 ο κ.Ιωάννης Καζάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ την παραίτησή του. Το Δ.Σ. ομόφωνα εξέλεξε, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι ως τις 15.03.2020 (σύμφωνα με την από 29.01.2016 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), τον κ. Χρήστο Βογιατζή και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ρώσσιος Χρήστος - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Χατζηδιαμαντής Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Μάνης Παντελεήμων - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

Τσιαπάρας Γεράσιμος - Μη εκτελεστικό μέλος

Γάτσος Πέτρος - Μη εκτελεστικό μέλος

Βογιατζής Χρήστος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κερμανίδης Γαβριήλ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

ΘΕΜΑ 8Ο

Επικύρωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Βογιατζή Χρήστου και Κερμανίδη Γαβριήλ, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και του κ. Τσιαπάρα Γεράσιμου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

 

ΘΕΜΑ 9Ο

Ορισμός ανεξάρτητων μελών

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των κ.κ. Βογιατζή Χρήστου και Κερμανίδη Γαβριήλ ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 10Ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

1.    Βογιατζής Χρήστος, πρόεδρος.

2.    Κερμανίδης Γαβριήλ, μέλος.

3.    Τσιαπάρας Γεράσιμος, μέλος.


Eπιστροφή...