2004

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.11.2004

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.'', σύμφωνα με το K.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'', το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 15.10.2004 (Θέμα 5ο) απόφασή του, κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 19 NOEMBΡIOY 2004, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00΄, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.2003 έως 30.06.2004 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και Ανακοίνωση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ανωτέρω χρήσης.
2. Έγκριση Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.07.2003 έως 30.06.2004.
3. Διαχείριση αποκτηθεισών ιδίων μετοχών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2003 έως 30.06.2004.
5. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του καθορισμού της ιδιότητας εκάστου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.
6. Επικύρωση :
Α) Της αποχώρησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φρανκ Μπλετζιάν συνεπεία παραιτήσεώς του.
Β) Της εκλογής του κ. Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανάθεσης σ΄ αυτόν των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. Καθορισμός αμοιβών και παροχών προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και προέγκριση σχετικής σύμβασης.
8. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2003 έως 30.06.2004 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.
9. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2004 έως 30.06.2005 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
10. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν :

Α. Εάν οι μετοχές που έχουν αποϋλοποιήσει, δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία και να καταθέσουν στην Εταιρεία [Κεντρικά Γραφεία, Μητροπόλεως 34 - Θεσσαλονίκη, T.K. 54110, 7ος όροφος, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων - Τηλ. 2310-296536, FAX 2310-228221] πέντε [5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 11.11.2004.
Β. Εάν οι μετοχές που έχουν αποϋλοποιήσει βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, και να την καταθέσουν στην Εταιρεία, ως άνω.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2004 π ρ έ π ε ι να κατατεθούν στην Ε.Β.Ζ. ΑΕ και στην αυτή, ως άνω, αρμοδία κ. ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ και οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Eπιστροφή...