2007

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.11.2007

06/11/2007

                                                                                                                Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

                                                                                           ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.'', σύμφωνα με το K.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'', το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  και την από 05.11.2007 (Θέμα 4ο)  απόφασή του,  κ α λ ε ί  τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ώρα 11.00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με                                                                                               

                                                                                                      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1)       Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από  01.07.2006 έως  30.06.2007 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2)       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2006 έως 30.06.2007.

3)       Επικύρωση εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του καθορισμού της ιδιότητας εκάστου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και  ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

4)       Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2006 έως  30.06.2007 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.

5)       Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2007 έως 30.06.2008 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

6)       Ενημέρωση για την πορεία του έργου μετατροπής των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης. Εγκρίσεις – Αποφάσεις.

7)       Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων  (ΣΑΤ) να  δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Εάν οι μετοχές τους  βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί  τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στα Γραφεία της Εταιρείας,  Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα Σοφία Σταυρίδου)  ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα. 

                                                                                   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2007 

                                                                                            ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΛΕΚΑΣ  

 


Eπιστροφή...