2008

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.7.2008

03/07/2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.'', σύμφωνα με τον K.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'', το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  και την από 02.07.2008  (Θέμα 3ο ) απόφασή του,  κ α λ ε ί  τους κ.κ. Μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00΄, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με 

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ  ΞΑΝΘΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»   

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων  (ΣΑΤ) να  δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.  Εάν οι μετοχές τους  βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί  τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα Γραφεία της Εταιρείας,  Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα Σοφία Σταυρίδου)  ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα.

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   02  ΙΟΥΛΙΟΥ   2008 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΛΕΚΑΣ


 


Eπιστροφή...