2002

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.11.2002

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.'', σύμφωνα με το K.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'', το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 24.10.2002 [θέμα 3ο] απόφασή του, κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 15 NOEMBΡIOY 2002, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00΄, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2001 έως 30.06.2002 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 01.07.2001 έως 30.06.2002.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2001 έως 30.06.2002.
4.΄Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2001 έως 30.06.2002 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2002 έως 30.06.2003 και προέγκριση της αμοιβής αυτών.
6. Απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρεία με καθορισμό:
Α) Του ανώτατου αριθμού μετοχών που θα αγορασθούν.
Β) Της ανώτατης και κατώτατης τιμής με τις οποίες θα διενεργηθούν οι αγορές.
Γ) Του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο θα συντελεσθούν οι αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 του Ν. 2892/2001.
7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας:
Α) Άρθρο 1 παρ 2ι και 3 όσον αφορά τους σκοπούς της εταιρείας.
Β) Άρθρο 6 παρ. 1 όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002.
Γ) Άρθρο 7 παρ. 1 όσον αφορά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ) Άρθρο 10 παρ. 1 όσον αφορά τη διάρκεια θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου.
8. Έγκριση ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας.
9. Έγκριση εξαγοράς εργοστασίων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.
10. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιότητας εκάστου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.
11. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Ε.Β.Ζ. ΑΕ.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν :

Α. Εάν οι μετοχές που έχουν αποϋλοποιήσει, δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία και να καταθέσουν στην Εταιρεία [Κεντρικά Γραφεία, Μητροπόλεως 34 - Θεσσαλονίκη, T.K. 54110, 7ος όροφος, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων - Τηλ. 0310 296536, FAX 0310 228221] πέντε [5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 8.11.2002.
Β. Εάν οι μετοχές που έχουν αποϋλοποιήσει βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, και να την καταθέσουν στην Εταιρεία, ως άνω.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία 08 Νοεμβρίου 2002 π ρ έ π ε ι να κατατεθούν στην Ε.Β.Ζ. ΑΕ και στην αυτή, ως άνω, αρμοδία κ. ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ και οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Eπιστροφή...