2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.11.2006

12/10/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.'', σύμφωνα με το K.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'', το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 10.10.2006 (Θέμα 3ο) απόφασή του, κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 11.00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. και του Ομίλου της για τη χρήση από 01.07.2005 έως 30.06.2006 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2005 έως 30.06.2006.
3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4.471.117,14 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 ύψους 2.857.277,99 ευρώ και κεφαλαιοποίηση φορολογημένων εκτάκτων αποθεματικών ύψους 1.613.839,15 ευρώ, με έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών σε παλαιούς μετόχους, και τροποποίηση των περί Κεφαλαίου άρθρων 3 και 28 του Καταστατικού.
4. Έγκριση της εκλογής των κ.κ. Αθανασίου Καΐση και Νικολάου Κέζου για τη συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απόσυρση του 50,01% της ποσόστωσης ζάχαρης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. έως την 31.01.2007, με την μερική διάλυση – μετατροπή των εγκαταστάσεων παραγωγής των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε σε μονάδες παραγωγής προϊόντων μη υπαγόμενων στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τη ζάχαρη (βιοαιθανόλη).
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2005 έως 30.06.2006 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.
7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2006 έως 30.06.2007 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Έγκριση σύναψης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με την ΑΤΕ Ασφαλιστική για τα εκτελεστικά και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Διευθυντικά Στελέχη της ΕΒΖ Α.Ε. για ευθύνη έναντι τρίτων.
9. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.


Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στα Γραφεία της Εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα Σοφία Σταυρίδου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΪΣΗΣ
Eπιστροφή...