2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.06.2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ΑΡΜΑΕ 8246/06/Β/86/11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.'', σύμφωνα με το K.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'', το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 19.05.2006 (μόνο θέμα Ημερήσιας Διάταξης ) απόφασή του, κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 14 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της τευτλοσποράς και τις εξελίξεις της ΚΟΑ Ζάχαρης»

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μητροπόλεως 34, T.K. 54110 Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων - πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 05/06/2006.
Οι κ.κ. Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία 05.06.2006 πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ


Eπιστροφή...