2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.02.2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΑΡΜΑΕ 8246/06/Β/86/11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.'', σύμφωνα με το K.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'', το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 13.01.2006 (Θέμα 4ο ) απόφασή του, κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00΄, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΟΑ) ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 12.01.2006 ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ»

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.
Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν :
Α. Εάν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κεντρικά Γραφεία, Μητροπόλεως 34 - Θεσσαλονίκη, T.K. 54110, 7ος όροφος, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων - Τηλ. 2310-296536, FAX 2310-228221) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 16.02.2006.
Β. Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, και να την καταθέσουν στην Εταιρεία, ως άνω.
Μέχρι την ίδια ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2006 π ρ έ π ε ι να κατατεθούν στην Ε.Β.Ζ. ΑΕ και στην αυτή, ως άνω, αρμοδία κ. ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ και οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ


Eπιστροφή...