2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

07/01/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΖΑΧΑΡΗΣ  ΑΕ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 - 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ 57180404000

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

(ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ)

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 08.12.2015 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 29 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη, με

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

3. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.01.2016 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.01.2016, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26.01.2016, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 08.02.2016 (ημερομηνία καταγραφής ΑΆ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.02.2016 η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 09.02.2016 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η  άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου)  δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 39 του Κ.Ν 2190/1920, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 (συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, σχέδια απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ebz.gr.

 

Θεσσαλονίκη,  08.12.2015

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ-ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ


Eπιστροφή...