Δελτία Τύπου 2011

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 30/09/2011 - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων χρήσης 2010/2011

30/09/2011

Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 

Ο Όμιλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματά του, εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ebit) κατά τη χρήση 1.7.2010 έως 30.6.2011 ύψους 6.935.027 € όταν στην αντίστοιχη περσυνή χρήση είχε εμφανίσει ζημίες (13.148.719) €. Επίσης, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ebitda) ύψους 12.958.968 € έναντι ζημιών (6.523.006) € της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε αύξηση κατά 6,24% (10,56% έναντι 9,94% της προηγούμενης χρήσης). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν ζημίες (9.452) χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (25.824) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης χρήσης, ο όμιλος δηλαδή επέτυχε μείωση των ζημιών του κατά 63,40%. Στις παραπάνω ζημίες περιλαμβάνεται ποσό (5.233.035) € που αφορά προβλέψεις για απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων και μείωση εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων της μητρικής εταιρίας.

 

 Ο Όμιλος επέτυχε σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων του. Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 15,76% σε 10.209.592 € έναντι 12.119.550 €, παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων, ως αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει ο Όμιλος για μείωση των λειτουργικών του εξόδων, σε συνδυασμό με την αλλαγή πολιτικής των μεταφορικών της ζάχαρης. Οι δαπάνες διοίκησης παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο παρά το γεγονός ότι επιβαρύνθηκαν με την αναλογία του εξαλειφθέντος κόστους αδράνειας που ενσωματώθηκε σε αυτές. Τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 49,85% σε 10.194.330 € από 20.325.916 €. Τα ετήσια όμως μεγέθη επιβαρύνθηκαν από τα χρηματοοικονομικά έξοδα του δανεισμού του Ομίλου.  

Οι πωλήσεις ζάχαρης της μητρικής εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01.07.2010 έως 30.06.2011 αυξήθηκαν κατά 6,91% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή. Πουλήθηκαν 286.442,74 τόνοι ζάχαρης ενώ στην περσυνή χρήση πουλήθηκαν 267.938,38 τόνοι ζάχαρης. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά τη χρήση από 01.07.2010 έως 30.06.2011 αυξήθηκε κατά 4,18% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή. 

Mεγάλος και απαρέγκλιτος στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη παραγωγής της συνολικής ποσόστωσης (158 χιλ.τόν. ζάχαρης ανά έτος) με την λειτουργία των τριών εργοστασίων στην Ελλάδα (Πλατέος, Σερρών, Ορεστιάδας). Οι εγκαταστάσεις Λάρισας και Ξάνθης θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι αποθήκευσης και υποσυσκευασίας. Περαιτέρω στόχος του Ομίλου είναι η μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και των λειτουργικών εξόδων, καθώς και η ανάκτηση του απολεσθέντος μεριδίου της εγχώριας αγοράς ζάχαρης και η διείσδυση στις αγορές της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης.  

Αναφορικά με τις θυγατρικές της Σερβίας, προβλέπεται απρόσκοπτη συνέχιση της κερδοφορίας τους και αντανάκλαση αυτού του γεγονότος στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.7.2010 – 30.6.2011 δημοσιεύονται στον Τύπο σήμερα Παρασκευή 30.9.2011, στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΚΕΡΔΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και είναι διαθέσιμα, μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ebz.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).


Eπιστροφή...