Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Διορθώσεις και Διευκρινήσεις

13/01/2006

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί τις παρακάτω διορθώσεις και διευκρινίσεις επί των Στοιχείων και Πληροφοριών που αφορούν την περίοδο από 1/7/2005 έως 30/9/2005 και δημοσιεύθηκαν στις 28.12.2005 στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος? (αριθμός φύλλου 6.843) και "Μακεδονία" (αριθμός φύλλου 27.464). Στην ιστοσελίδα της εταιρίας βρίσκονται αναρτημένα πλέον τα σωστά στοιχεία από την 13.1.2006.

1) Οι παραπάνω δημοσιεύσεις αφορούν τα «Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005? (στις αρχικές δημοσιεύσεις είχε παραλειφθεί η παραπάνω πρόταση).
2) Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2005. Ο Όμιλος εφαρμόζει τα "The I.F.R.S. Stable Platform 2005" από την 1η Ιουλίου 2005 (στις αρχικές δημοσιεύσεις στο υπ? αριθμ. 3 "ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" αναφερόταν ότι «Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2004. Ο Όμιλος εφαρμόζει τα "The I.F.R.S. Stable Platform 2005" από την 1η Ιουλίου 2004").
3) Στα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού 92.660 χιλ. για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων χρηματοδoτήσεων. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων των υπολοίπων εταιριών του Ομίλου (στις αρχικές δημοσιεύσεις στο υπ' αριθμ. 5 "ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" είχε παραλειφθεί ότι "Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων των υπολοίπων εταιριών του Ομίλου").
4) Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της μητρικής εταιρίας αλλά και του Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. (όλες οι συναλλαγές του Ομίλου αφορούν αυτές της Μητρικής) από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24), προερχόμενα σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 4.003 χιλ. και 395 χιλ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της μητρικής εταιρίας, που αποτελούν παράλληλα και όλου του Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. έναντι των συνδεδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε 14.619 χιλ. και 49.358 χιλ. αντίστοιχα (στις αρχικές δημοσιεύσεις στο υπ' αριθμ. 7 "ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" αναφερόταν ότι "Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρίας από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24), προερχόμενα σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 407 χιλ. και 206 χιλ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της εταιρίας, έναντι των συνδεδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε 11.937 χιλ., ενώ δεν υφίστανται αντίστοιχες υποχρεώσεις").
5) Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών στο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών (στις αρχικές δημοσιεύσεις στο υπ' αριθμ. 7 "ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" αναφερόταν ότι "Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού αριθμού των μετοχών").
6) Οι οικονομικές καταστάσεις τou Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που έχει έδρα την Αθήνα-Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 82,59% επί του Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. (στις αρχικές δημοσιεύσεις στο υπ? αριθμ. 12 "ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" δεν διευκρινιζόταν σε ποίου Ομίλου τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονταν αυτές τou Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα αναφερόταν ότι "Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της άλλης εταιρίας").


Eπιστροφή...