Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση τροποποιήσεων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ομίλου

Ανακοίνωση τροποποιήσεων των ήδη δημοσιοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου

29/9/2006

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» σύμφωνα με την διευκρινιστική οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με αριθμό Α.Π. 118/23.3.2006 και με την από 24.3.2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 30.6.2006, ανακοινώνει ότι η εταιρία προέβη στη διόρθωση ορισμένων κονδυλίων που αφορούν τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2005 – 30/6/2006 του Ομίλου. Οι εν λόγω διορθώσεις έγιναν σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές αρχές, αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη» δηλαδή με αναδρομική διόρθωση των κονδυλίων προηγούμενων περιόδων/χρήσεων. Τα λάθη που διορθώθηκαν αφορούν: α) την εκ παραδρομής καταχώρηση αποτελέσματος του Ομίλου απευθείας στη καθαρή θέση και β) την εκ παραδρομής μεταφορά εισοδήματος από την μειοψηφία στον όμιλο λόγω εφαρμογής λανθασμένων ποσοστών επιμερισμού.
Συνοπτικά οι επιδράσεις από τα παραπάνω λάθη, στα συνολικά αποτελέσματα μετά τους φόρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας ή στην καθαρή θέση του Ομίλου όπως αυτά εμφανίζονταν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2005 – 30/6/2006 έχουν ως εξής:

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΟΜΙΛΟΥ)
Ημ/νία: 30/9/2005
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 210.182.965,59 , Ορθό ποσό= 207.249.099,90, <Διαφορά= (2.933.865,69)>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 4.201.184,07, Ορθό ποσό= 7.135.049,76, <Διαφορά= 2.933.865,69>

Ημ/νία: 30/6/2005
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 205.630.894,99 , Ορθό ποσό= 202.697.029,29, <Διαφορά= (2.933.865,70)>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 3.781.151,85, Ορθό ποσό= 6.715.017,55, <Διαφορά= 2.933.865,70>

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (ΟΜΙΛΟΥ)
Περίοδος 1/7-30/9/2005
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= 4.824.087,57, Ορθό ποσό= 6.503.307,37, <Διαφορά= 1.679.219,80>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 4.404.055,35, Ορθό ποσό= 6.083.275,15, <Διαφορά= 1.679.219,80>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 420.032,22 , Ορθό ποσό= 420.032,22, <Διαφορά= 0,00>


Περίοδος 1/7-30/9/2004
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= 11.249,59 , Ορθό ποσό= 2.584.311,26, <Διαφορά= 2.573.061,67>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= (215.357,00), Ορθό ποσό= 2.149.358,03, <Διαφορά= 2.364.715,03>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 226.606,59, Ορθό ποσό= 434.953,23, <Διαφορά= 208.346,64>

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΟΜΙΛΟΥ)
Ημ/νία: 30/6/2005
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 205.630.894,99 , Ορθό ποσό= 202.697.029,29, <Διαφορά= (2.933.865,70)>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 3.781.151,85, Ορθό ποσό= 6.715.017,55, <Διαφορά= 2.933.865,70>


ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (ΟΜΙΛΟΥ)
Περίοδος 1/7-31/12/2005
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= (234.945,03), Ορθό ποσό= 5.313.820,54, <Διαφορά= 5.548.765,57>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= (146.565,25) , Ορθό ποσό= 3.505.421,78, <Διαφορά= 3.651.987,03>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= (88.379,78) , Ορθό ποσό= 1.808.398,76, <Διαφορά= 1.896.778,54>

Περίοδος 1/10-31/12/2005
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= (5.059.032,60) , Ορθό ποσό= (1.189.486,83), <Διαφορά= 3.869.545,77>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= (4.550.620,60), Ορθό ποσό= (2.577.853,37), <Διαφορά= 1.972.767,23>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= (508.412,00), Ορθό ποσό= 1.388.366,54, <Διαφορά= 1.896.778,54>

Περίοδος 1/7-31/12/2004
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= 732.405,30 , Ορθό ποσό= 3.215.955,74, <Διαφορά= 2.483.550,44>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 41.947,71, Ορθό ποσό= 2.525.498,15, <Διαφορά= 2.483.550,44>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 690.457,59, Ορθό ποσό= 690.457,59, <Διαφορά= 0,00>

Περίοδος 1/10-31/12/2004
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= 721.155,71 , Ορθό ποσό= 631.644,48, <Διαφορά= (89.511,23)>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 257.304,71, Ορθό ποσό= 376.140,12, <Διαφορά= 118.835,41>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 463.851,00, Ορθό ποσό= 255.504,36, <Διαφορά= (208.346,64)>Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2006
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΟΜΙΛΟΥ)
Ημ/νία: 30/6/2005
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 205.630.894,99 , Ορθό ποσό= 202.697.029,29, <Διαφορά= (2.933.865,70)>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 3.781.151,85, Ορθό ποσό= 6.715.017,55, <Διαφορά= 2.933.865,70>

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (ΟΜΙΛΟΥ)
Περίοδος 1/7-31/3/2006
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= (3.950.693,34), Ορθό ποσό= 1.608.787,32, <Διαφορά= 5.559.480,66>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= (3.601.680,42) , Ορθό ποσό= 546.837,89, <Διαφορά= 4.148.518,31>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= (349.012,92) , Ορθό ποσό= 1.061.949,43, <Διαφορά= 1.410.962,35>

Περίοδος 1/1-31/3/2006
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= (3.715.748,31) , Ορθό ποσό= (3.705.033,22), <Διαφορά= 10.715,09>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= (3.455.115,17), Ορθό ποσό= (2.958.583,89), <Διαφορά= 496.531,28>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= (260.633,14), Ορθό ποσό= (746.449,33), <Διαφορά= (485.816,19)>

Περίοδος 1/7-31/3/2005
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= 2.681.311,12 , Ορθό ποσό= 5.368.874,75 <Διαφορά= 2.687.563,63>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 1.234.099,79, Ορθό ποσό= 3.921.663,42, <Διαφορά= 2.687.563,63>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 1.447.211,33, Ορθό ποσό= 1.447.211,33, <Διαφορά= 0,00>

Περίοδος 1/1-31/3/2005
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους: Δημοσιευμένο ποσό= 1.948.905,82 , Ορθό ποσό= 2.152.919,01, <Διαφορά= 204.013,19>
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας: Δημοσιευμένο ποσό= 1.192.152,08, Ορθό ποσό= 1.396.165,27, <Διαφορά= 204.013,19>
Δικαιώματα Μειοψηφίας: Δημοσιευμένο ποσό= 756.753,74, Ορθό ποσό= 756.753,74, <Διαφορά= 0,00>

Λεπτομερής αναφορά στα εν λόγω λάθη καθώς και στις επιπτώσεις αυτών στον κύκλο εργασιών, στα συνολικά αποτελέσματα μετά τους φόρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας και στην καθαρή θέση του Ομίλου γίνεται στην παρ.11 των επεξηγηματικών σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.ebz.gr). Επίσης, στην ιστοσελίδα μας είναι αναρτημένα τα αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των ενδιάμεσων περιόδων (1/7/2005 – 30/9/2005, 1/7/2005 – 31/12/2005 και 1/7/2005 – 31/3/2006) ως ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Eπιστροφή...