Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Έγκριση Α.Μ.Κ. θυγατρικής στη Σερβία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τα κάτωθι:

09.02.2006

1. Με την απόφαση Νο 88989/2005 -12/12/2005 η Υπηρεσία Ατζενσυ Μητρώου Επιχειρήσεων της πόλης του Βελιγραδίου της Δημοκρατίας Σερβίας Μαυροβουνίου, επικύρωσε και καταχώρησε στο Μητρώο Επιχειρήσεων την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την Απόφαση της 19ης /6/2005 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας a.d FABRIKA SECERA SAJKASKA ZABALJ, θυγατρική της ΕΒΖ ΑΕ. Σύμφωνα με την απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο της παραπάνω Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 404.599.00,00 Δηναρίων Σερβίας (4.901.022,36 ευρώ) με έκδοση 404.599 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 Δηναρίων Σερβίας εκάστης. Το παραπάνω ποσό συνεισέφερε η ΕΒΖ ΑΕ , βάσει της υποχρέωσης για επενδύσεις που προκύπτει από την σύμβαση αγοραπωλησίας αρ 2332-145-1102/21/10/2002 μεταξύ της ΕΒΖ ΑΕ και του Σερβικού Δημοσίου. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 814.216.428,00 Δηναρίων Σερβίας (11.122.635,69 ευρώ) διαιρούμενο σε 814.216 Μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 Δηναρίων Σερβίας εκάστης. Μετά την παραπάνω αύξηση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ κατέχει 749.847 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 92,09% του Συνόλου του Μετοχικού κεφαλαίου της παραπάνω Εταιρίας, οι μικρομέτοχοι κατέχουν 33.445 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 4,11% και το Σέρβικο Δημόσιο κατέχει 30.924 μετοχές ποσοστό 3,80%. 2. Με την απόφαση Νο 94389/2005 -12/12/2005 η Υπηρεσία Ατζενσυ Μητρώου Επιχειρήσεων της πόλης του Βελιγραδίου της Δημοκρατίας Σερβίας Μαυροβουνίου, επικύρωσε και καταχώρησε στο Μητρώο Επιχειρήσεων την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ,σύμφωνα με την Απόφαση της 18ης /6/2005 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας a.d FABRIKA SECERA CRVENKA AD CRVENKA, θυγατρική της ΕΒΖ ΑΕ. Σύμφωνα με την απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο της παραπάνω Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 317.354.400,00 Δηναρίων Σερβίας (3.844.203,79 ευρώ) με έκδοση 132.231 μετοχών ονομαστικής αξίας 2.400 Δηναρίων Σερβίας εκάστης. Το παραπάνω ποσό συνεισέφερε η ΕΒΖ ΑΕ, βάσει της υποχρέωσης για επενδύσεις που προκύπτει από την σύμβαση αγοραπωλησίας αρ 1-455-145/01/14-02-2003 μεταξύ της ΕΒΖ ΑΕ και του Σερβικού Δημοσίου. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των Euro 1.280.128.800,00 Δηναρίων Σερβίας (19.445.711,85 ευρώ) διαιρούμενο σε 533.387 Μετοχές, ονομαστικής αξίας 2.400 Δηναρίων Σερβίας εκάστης. Μετά την παραπάνω αύξηση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ κατέχει 410.212 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 76,91% του Συνόλου του Μετοχικού κεφαλαίου της παραπάνω Εταιρίας, οι μικρομέτοχοι κατέχουν 63.539 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 11,91% και το Σέρβικο Δημόσιο κατέχει 59.636 μετοχές ποσοστό 11,18%.


Eπιστροφή...