Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Eναρξη της διαπραγμάτευσης νέων δωρεάν μετοχών

11/12/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 10/11/2006, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4.471.117,14 Ευρώ και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: (α) ποσού 2.857.277,99 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορές  αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων-οικοπέδων βάσει  του Ν.3229/04 άρθρο 15», (β) ποσού 1.613.839,15 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων εκτάκτων αποθεματικών. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 6.124.818 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,73 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία δύο (2) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ανώνυμες μετοχές. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 26.826.703,57 Ευρώ, διαιρούμενο σε 36.748.909 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής  0,73 Ευρώ. Την 29/11/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-16630 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η   τροποποίηση των σχετικών άρθρων 3 & 28 του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 07/12/2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.
Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, ορίζεται ότι δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση  θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12/12/2006. Από την επομένη εργάσιμη 13/12/2006, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω αύξηση.. Επίσης,
από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 6.124.818 νέων δωρεάν κοινών ανωνύμων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης η ημερομηνία πίστωσης  αυτών  στους λογαριασμούς ΣΑΤ των δικαιούχων ορίζεται στις 20/12/2006.Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2310-296536, κα ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ) .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 


Eπιστροφή...