Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Διάψευση Δημοσιεύματος

30.05.2006

Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» στην ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή της, της 29.05.2006, με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΖ» αναφέρεται προφανώς από λάθος διατύπωση του συντάξαντος στην τρίτη παράγραφο ότι « Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων προσέγγισαν τα 1.948 εκατομμύρια ευρώ έναντι ζημιών 3,715 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι » αντί του ορθού « Οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους προσέγγισαν τα 3,715 εκατομμύρια ευρώ έναντι κερδών 1,948 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι » Επίσης στην τέταρτη παράγραφο αναφέρεται ότι «Τέλος τα κέρδη μετά φόρων της ΕΒΖ ανήλθαν σε 436,016 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 3,108 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2005» αντί του ορθού «Τέλος οι ζημίες μετά από φόρους της ΕΒΖ ανήλθαν σε 3,108 εκατομμύρια ευρώ έναντι κερδών 436,016 χιλιάδων ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2005 » Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.ebz.gr , στην σελίδα 25 της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» της 26.5.2006 καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.


Eπιστροφή...