Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 30.11.2011 - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων περιόδου 01.07.2011-30.09.2011

30/11/2011

Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

Ο Όμιλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης κατά την περίοδο από 01.07.2011 έως 30.09.2011 βελτίωσε σημαντικά τα αποτελέσματά του και εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ebit) ύψους 8.309 χιλ. € όταν στην αντίστοιχη περσυνή είχε εμφανίσει κέρδη 4.470 χιλ. €. Επίσης, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ebitda) ύψους 9.617 χιλ. € έναντι κερδών 5.699 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε αύξηση κατά 144,99% (25,16% έναντι 10,27% της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν κέρδη 4.270 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 2.723 χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου, ο όμιλος δηλαδή επέτυχε αύξηση των κερδών του κατά 56,82%.  

 Οι πωλήσεις ζάχαρης της μητρικής εταιρείας ΕΒΖ ΑΕ κατά την περίοδο από 01.07.2011 έως 30.09.2011 μειώθηκαν κατά 27,32% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή λόγω της παγκόσμιας έλλειψης ζάχαρης.  Πουλήθηκαν 57.588 τόνοι ζάχαρης ενώ στην περσυνή περίοδο πουλήθηκαν 79.231 τόνοι ζάχαρης. Παρά τη μείωση των πωλήσεων ζάχαρης ο αντίχτυπος στον κύκλο εργασιών της εταιρίας ήταν κατά πολύ μικρότερος, ήτοι μείωση 7,13% λόγω της αύξησης της μέσης τιμής πώλησής της κατά 27,77%. Παράλληλα το κόστος πωληθέντων της ζάχαρης μειώθηκε κατά 25,96% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η μητρική εταιρία αύξησε το μικτό περιθώριο κέρδους της από 0,13% της αντίστοιχης περσυνής περιόδου σε 17,16%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών και συνολικών αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4.693 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών (201) χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν κέρδη 307 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών (3.074) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου και  τέλος,  τα καθαρά αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη (για πρώτη φορά μετά την 30.06.2008) 330 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (4.206) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου.  

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.07.2011 – 30.09.2011 δημοσιεύονται στον Τύπο σήμερα Τετάρτη 30.11.2011 στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ebz.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).  


Eπιστροφή...