Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02.12.2011

05.12.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  ΑΕ

 

Θεσσαλονίκη, 05/12/2011

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

 

Την Παρασκευή  02/12/2011 και ώρα 11:00 π.μ., η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο  Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή (8) μετόχων που εκπροσωπούσαν 30.281.826 μετοχές επί συνόλου 36.748.909 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,40%.

 

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 1ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία 82,40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.281.806 έγκυρους ψήφους 7 μετόχων υπέρ και 20 έγκυρους ψήφους 1 μετόχου κατά, την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2010 έως 30.06.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Θέμα 2ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.261.662 έγκυρους ψήφους 5 μετόχων υπέρ και 20.164 έγκυρους ψήφους 3 μετόχων κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2010 έως 30.06.2011.

 

Θέμα 3ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

Α. με πλειοψηφία 82,40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.281.682 έγκυρους ψήφους 7 μετόχων υπέρ και 144 έγκυρους ψήφους 1 μετόχου κατά,  τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2010 έως 30.06.2011.

 

Β. με πλειοψηφία 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.261.682 έγκυρους ψήφους 6 μετόχων υπέρ και 20.144 έγκυρους ψήφους 2 μετόχων κατά, τη χορήγηση για την επόμενη χρήση των ιδίων αμοιβών και εξόδων παράστασης, όπως διαμορφώθηκαν από 01/01/2011.

 

Θέμα 4ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 82,40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.281.826 έγκυρους ψήφους 8 μετόχων, την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011-2012 της ΕΒΖ Α.Ε. στην Ελεγκτική Εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS και καθόρισε ως αμοιβή τους το ποσό των 82.000 €, περιλαμβανομένων πάσης φύσεως εξόδων, πλέον ΦΠΑ.

 

Θέμα 5ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 82,40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.281.826 έγκυρους ψήφους 8 μετόχων, την επικύρωση της εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 13/11/2014, του κ. Μανασή  Κωνσταντινίδη, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Κωνσταντίνου Μπλιάτσιου.

 

Θέμα 6ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 82,40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.281.826 έγκυρους ψήφους 8 μετόχων, την επικύρωση του ορισμού του κ. Μανασή Κωνσταντινίδη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Κωνσταντίνου Μπλιάτσιου.

 

Θέμα 7ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 82,40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.281.826 έγκυρους ψήφους 8 μετόχων, τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής :

- Σπυρίδων Κολιάτσας (μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ )

- Μανασής Κωνσταντινίδης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ)

- Μαρία Τσιακίρη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ)

 

Θέμα 8ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.280.573 έγκυρους ψήφους 7 μετόχων υπέρ και 1.253 έγκυρους ψήφους 1 μετόχου κατά :

 

Α. Ενέκρινε την παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 1 (Σκοποί της Εταιρείας) του καταστατικού της ΕΒΖ ΑΕ:

Στην παράγραφο 2 προστίθεται σημείο (ια) ως εξής:

(ια)  Εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων.

 

Β. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση του άρθρου 1 μαζί με τις προγενέστερες, προκειμένου να δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.11 του Κ.Ν.2190/1920 και τον Πρόεδρο και την Γραμματέα του Δ.Σ. να προβούν στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσουν για την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

 

Θέμα 9ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 30.280.429 έγκυρους ψήφους 6 μετόχων υπέρ και 1.397 έγκυρους ψήφους 2 μετόχων κατά:

 

Α). Ενέκρινε τις παρακάτω τροποποιήσεις των άρθρων 6 και 7 (περί Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της ΕΒΖ ΑΕ:

- Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Εξ αυτών τρία τουλάχιστον είναι εκτελεστικά, τα δε υπόλοιπα είναι μη εκτελεστικά».

- Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα εκτελεστικά μέλη του τον Πρόεδρό του».

- Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: «Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος ή  Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο».

 

Β. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 μαζί με τις προγενέστερες, προκειμένου να δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.11 του Κ.Ν.2190/1920 και τον Πρόεδρο και την Γραμματέα του Δ.Σ. να προβούν στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσουν για την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

 

Θέμα 10ο

Δεν λήφθηκαν αποφάσεις για άλλα θέματα


Eπιστροφή...