Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου - Τροποποίηση Άρθρων Καταστατικού

29/11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ  8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 29/11/2011

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του νόμου 3556 / 30-04-2007 και ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02-12-2011, η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 1, 6 και 7 του Καταστατικού της. Ακολούθως παρατίθεται το σχέδιο τροποποίησης :

 

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προστίθεται σημείο (ια) ως εξής:

(ια)  Εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων.

 

Άρθρο 6

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Εξ αυτών τρία τουλάχιστον είναι εκτελεστικά, τα δε υπόλοιπα είναι μη εκτελεστικά».

 

Άρθρο 7

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα εκτελεστικά μέλη του τον Πρόεδρό του».

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: «Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος ή  Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο».

 

Επισημαίνεται ότι η νέα δραστηριότητας που προστίθεται στους σκοπούς της εταιρείας (άρθρο 1), όπως εκτιμά η Διοίκηση, δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά της στοιχεία.

 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...