Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 28/09/2012 - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 2011/2012

28/09/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Χρήσης 2011/2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 27/09/2012 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για τη χρήση 01/07/2011 έως 30/06/2012. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 175,30 εκ. € μειωμένος κατά 7,97% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” και AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”) ανήλθε σε 228,97 εκ. € μειωμένος κατά 10,55% έναντι της περσινής χρήσης.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 16,30% έναντι 0,35% της περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 22,24% έναντι 10,56% της περσινής χρήσης.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 10,63 εκ. € έναντι ζημιών 9,31 εκ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 26,25 εκ. € έναντι κερδών 12,96 εκ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 994 χιλ. € έναντι ζημιών 17,77 εκ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 232 χιλ. € έναντι ζημιών 9,45 εκ. € της περσινής χρήσης.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 2,32 εκ. € έναντι ζημιών 16,45 εκ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 2,96 εκ. € έναντι ζημιών 9,34 εκ. €  της αντίστοιχης περσινής χρήσης.

Σημειώνεται ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων, αναβαλλόμενης φορολογίας, κόστους αποξήλωσης των μονάδων Λάρισας και Ξάνθης καθώς και με προβλέψεις για ενδεχόμενες απομειώσεις απαιτήσεων.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01/07/2011 – 30/06/2012 είναι διαθέσιμη, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).


Eπιστροφή...